skip to main content
sluta rka

För vårdgivare

Så här kan du som vårdpersonal använda Sluta-Röka-Linjen

För vårdgivare

Handledning

Varje år tar Sluta-Röka-Linjen emot runt 150 samtal från tobaksavvänjare i landet som vill ha stöd i sitt arbete. Alla som arbetar praktiskt med patienter och med tobaksavvänjning är välkommen att höra av dig till oss om du vill ha handledning i ett specifikt klientfall, eller någon att prata generellt om tobaksavvänjning med. Ring under våra öppettider till Sluta-Röka-Linjen på 020-84 00 00. Du är också välkommen att fylla i ett kontaktformulär så ringer vi upp dig enligt dina ifyllda önskemål. Alla samtal inklusive handledning är kostnadsfria. Vi ser fram emot era samtal!

 

Om Sluta-Röka-Linjen

Vi är en nationell och kostnadsfri stödtelefon som har hjälpt tobaksberoende i över 18 år. Driften sker inom Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet och verksamheten finansieras huvudsakligen med statliga medel.

Sluta-Röka-Linjen är en kunskapscentral för tobaksavvänjning. Behandlarna är kvalificerade tobaksavvänjare och har en bakgrund inom vård-, tandvård, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap och hälsopedagogik.

 

Utbildningar

Sluta-Röka-Linjen medverkar i tobaksavvänjningsutbildningar och studiedagar.

Utbildning för linjens behandlare och för externa tobaksavvänjare

Läs mer på Folkhälsoguiden

Hänvisning och remittering

Sluta-Röka-Linjen tog emot omkring 350 hänvisningar år 2016, en ökning med 40 % jämfört med året innan. För att hänvisa dina patienter till Sluta-Röka-Linjen, ge gärna vårt kort i handen och uppmana patienten att själv ringa till oss. I de fall där särskild uppföljning önskas, fyll i en hänvisningsblankett, så tar vi första kontakten. Skriv ut den ifyllda blanketten och skicka in till oss.
Obs! Inhämta patientens samtycke till att vi hör av oss med ett telefonsamtal inom två veckor.
Lämna Informationsbladet vid samtal via tolk i ett trepartsamtal.

Vårdpersonal i Stockholms läns landsting kan istället remittera elektroniskt via journalsystemet TakeCare. Sök på konsultationsorsak tobak.

 

Tolksamtal via remiss/hänvisning

Du som arbetar i vården kan även remittera eller hänvisa patienter som önskar tobaksavvänjning på andra språk. Sluta-Röka-Linjen erbjuder i samarbete med landstingets tolkförmedling trepartssamtal med stöd i tobaksavvänjning på följande språk: arabiska, ryska, persiska, somaliska, spanska och turkiska. Ange på remissen/hänvisningsblankett vilket språk som önskas så tar vi kontakt med klienten per telefon inom två veckor.

 

Vår verksamhet

Sluta-Röka-Linjen hanterar årligen ca 10 000 samtal, främst från rökare och snusare som funderar över sina tobaksvanor men också från dem som nyligen har slutat. Ett eller flera uppföljningssamtal kompletterar stödet om så önskas. Sluta-Röka-Linjens idé är att hjälpa den tobaksberoende att hitta sitt eget sätt att sluta.

Verksamheten utvärderas kontinuerligt, vilket har redovisats i form av ett flertal rapporter och vetenskapliga artiklar. Det primära utfallsmåttet är rök- eller snusfrihet 12 månader efter första samtalet. En doktorsavhandling 2005 visade att ca 30 % fortfarande är rökfria efter ett år, ett resultat som står sig väl jämfört med andra rökavvänjningsmetoder. Nyare siffror visar att Sluta-Röka-Linjen nu ytterligare ökat andelen rökfria till 35 %.
Läs mer om våra resultat här