skip to main content
sluta rka

Om Sluta-Röka-Linjen

Sluta röka

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri telefonstödslinje för alla som har funderingar kring att sluta med tobak. Vi är också gärna en samtalspartner för den som redan har slutat men som tycker att det ibland är svårt att vara utan snus eller cigaretter. Sluta-Röka-Linjen fungerar också som stöd till dig som är anhörig och hjälper tobaksavvänjare med stöd, utbildning och handledning i deras arbete.

Drift och historia

Sluta-Röka-Linjen startade 1998 och har ett nationell uppdrag. Verksamheten drivs av Stockholms läns landsting med huvudsaklig finansiering från Socialdepartementet. Linjen har hjälpt rökare och snusare i närmare 20 år och har genom åren tagit emot över 150 000 samtal. Vi startade vår verksamhet med stöd av bland andra Statens folkhälsoinstitut.

Vi som svarar

Rådgivarna på Sluta-Röka-Linjen är kvalificerade tobaksavvänjare med olika yrkesbakgrunder t ex: tandvård- och sjukvårdspersonal, hälsopedagoger, folkhälsovetare och beteendevetare. Vi kan svara på frågor och ge stöd till den enskilda individen i hans eller hennes snus- eller rökstopp och kan också ge stöd efter att personen har slutat med tobak.

SRL har cirka 20 anställda rådgivare med tillgång till medicinskt ansvarig läkare samt forskning och utvärderingsstöd. Alla rådgivare har tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Metod

Tobaksavvänjningsmetoden är baserad på motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Rådgivarna spelar in behandlingssamtal minst två gånger per år för kvalitetssäkring och bedömning enligt standardiserade mallar (kodning). Återkoppling på samtalen ges i kontinuerlig MI-handledning av certifierad handledare inom området.

Resultat och utvärdering

Sannolikheten att lyckas sluta med tobak ökar med professionell hjälp. Studier visar att tobaksavvänjning med samtalsstöd är effektivt; utvärderingar pekar på cirka 35 % självrapporterad tobaksfrihet efter 12 månader för dem som fått linjens stöd.

Verksamheten utvärderas kontinuerligt, vilket har redovisats i form av ett flertal rapporter och vetenskapliga artiklar. Läs mer om våra resultat

Öppettider

Ordinarie öppettider:
Linjen är öppen måndag till torsdag 9-20, fredag 9-16. Verksamheten har tre telefonlinjer öppna under dagtid och två på kvällstid. Kontaktvägarna till SRL går via telefon på 020-84 00 00 eller via kontaktformuläret. Vi finns också på Facebook och Twitter.